SIGs

Een Special Interest Group (SIG) is een groep van onderwijsondersteuners vanuit verschillende hoger onderwijsinstellingen die samenwerkt rond één bepaald thema. Een SIG kan fysiek of virtueel kennis, ervaring, methodieken delen of ontwikkelen.

SIG ONDERWIJSTECHNOLOGIE

Doel:

Expertisedelen tussen hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen rondonderwijstechnologie. Wat zijn de ervaringen met bepaalde technologieën opdidactisch, technisch, mediakundig en organisatorisch vlak?Hoe implementeer jegoed gebruik van onderwijstechnologieën op grotere schaal? Hoe ga je om metonderwijsinnovatie die door technologie wordt ondersteund? Dergelijke vragenkunnen in deze SIG aan bod komen.

Contactpersonen: Karla Groen - karla.groen@vub.be - Jan Velghe - jan.velghe@ugent.be - WalterRoosels - walter.roosels@uantwerpen.be

De SIGOnderwijstechnologie heeft een eigen LinkedIn pagina.


SIG KWALITEITSONTWIKKELING

Doel:

De SIGkwaliteitsontwikkeling richt zich op de vraagstukken van onderwijsondersteunersdie de kwaliteitsontwikkeling van opleidingen faciliteren. Het gaat hierbij omde flankerende opleidingsprocessen en –topics die mede bepalend zijn voor de kwaliteitvan een opleiding. Denk hierbij aan de visie en strategie van een opleiding, dewijze waarop een opleiding haar inspraak en besluitvorming organiseert en dewijze waarop ze de eigen werking systematisch bevraagt en bijstuurt. Eenonderwijsondersteuner staat hier op het snijpunt tussenonderwijs- enorganisatieprocessen.

Jaarlijkswordt een thema vastgelegd waarrond gewerkt wordt tijdens het betreffendeacademiejaar. De SIG komt ongeveer drie maal per jaar samen. Tijdens debijeenkomst wordt gefocust op onderzoek/literatuur en good practices zodatzowel expertise-opbouw als expertise-uitwisselingmogelijk gemaakt wordt.

Volgendethema’s kwamen reeds aan bod:

2014-2015:kwaliteitscultuur

2015-2016:opvolging van bevragingen

2016-2017:bias in bevragingen / bevragingen als hefboom voor teamontwikkeling

Contactpersoon: lieze.vandessel@ap.be


SIG EVALUEREN VAN STUDENTEN

Doel:

Thematische sessies organiseren diezowel zeer breed kunnen gaan, maar ook heel praktisch, of heel detaillistischin de diepte, waarbij we graag zowel hogescholen als universiteiten betrekken.Het is mogelijk dat we tijdens bijeenkomsten zelfbreak-outs organiseren waarbijhogescholen en universiteiten apart zaken bespreken, gezien de soms heel anderebenadering en aanpak. De sessies moeten méér worden dan loutereervaringsuitwisseling. Het is de bedoeling er ook echt iets (nieuw) te leren,waar men dan verder mee aan de slag kan in de eigen instelling. Eerste ideeënvoor thematische sessies zijn feedback, afstemming doelen en evaluatievormen,de giscorrectie bij meerkeuzetoetsen, …

Contactpersoon: svachter@vub.ac.be

SIG ONDERWIJSPROFESSIONALISERING

Doel van de SIG onderwijsprofessionalisering is onderwijsondersteuners van universiteiten en hogescholen samenbrengen om een laagdrempelig netwerk uit te bouwen dat als klankbord kan dienen voor elkaar. Allerlei didactische thema's, professionaliseringsactiviteiten en - methodes kunnen hierbij onder de loep genomen worden.
Dit doen we, onder andere, door het organiseren van studiedagen en workshops.

Contactpersonen: Anneleen.verckens@ehb.be, hilde.creten@kuleuven.be, Jelle.geyskens@uantwerpen.be

De SIG Onderwijsprofessionalisering heeft een eigen LinkedIn pagina.


AANMELDEN VOOR EEN SIG

Indien je geïnteresseerd bent om deeluit te maken van een van bovenstaande SIGs, stuur een mail naar de betreffendecontactpersoon.

EEN NIEUWE SIG OPSTARTEN

Wil je een nieuwe SIG oprichten en zoekje leden? Stuur dan een e-mail naar info@lno2.be Er wordt dan een nieuwe SIG opdeze pagina aangemaakt met jouw contactgegevens. Tevens zal er een oproep aanhet netwerk worden verzonden.


  • 2018-06-18 14:14:21