Vorige week vond in Aarhus (Denemarken) de tweejaarlijkse wereldconferentie voor onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs plaats. Ook enkele onderwijsondersteuners uit Vlaanderen deelden er hun inzichten. Tijdens een webinar komende dinsdag 14 juni delen zij deze inzichten ook met de LNO²-leden.

Wanneer: dinsdag 14 juni van 12u tot 13u
Onderwerpen:
  • concept mapping als een tool voor het faciliteren van programmahervormingen (KU Leuven)
  • Universiteitsbreed competentiekader (UHasselt)

Inschrijven voor het webinar doe je hier.

De eerste bijdrage gaat over concept mapping als een tool voor het faciliteren van programmahervormingen. Nicole Totté en Anneleen Claassen, beiden onderwijsondersteuner bij de Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning van KU Leuven gaan dieper in op concept mapping als een techniek die de onderlinge relaties tussen concepten of domeinen op een geïntegreerde, hiërarchische manier visualiseert. Geïnspireerd door succesvolle ervaringen op het niveau van opleidingsonderdelen en gebaseerd op evidentie in de literatuur, vertaalden zij hun aanpak op opleidingsonderdeelniveau naar een benadering op opleidingsniveau en introduceerden deze tijdens ondersteuningstrajecten voor curriculumhervormingen of het ontwerp van nieuwe opleidingen. Met dit onderzoek gingen zij na hoe concept mapping programmahervormingen kan faciliteren en welke rol een onderwijsondersteuner hierin kan vervullen.

In de tweede bijdrage behandelt Fréderique Vansweevelt, stafmedewerker kwaliteitszorg binnen de dienst Onderwijsbeleid en kwaliteitszorg van UHasselt, het Universiteitsbreed competentiekader. In een snel veranderende wereld hebben we nood aan studenten die flexibel en veerkrachtig zijn en die duurzame acties laten zien om een verschil te maken in hun loopbaan en de algehele samenleving. De Universiteit Hasselt wil deze nieuwe uitdagingen aangaan vanuit haar civic engagement. Om de uitdagingen aan te gaan en ervoor te zorgen dat de studenten deze nieuwe mindset tijdens hun opleiding meekrijgen, hebben ze besloten deze onderwerpen op te nemen in het onderwijsbeleidsplan van de instelling. De thema's die centraal staan, zijn: Civic, Duurzaam, Divers en inclusief en Onderwijsinnovatie.

  • 2022-06-07 14:08:10

webinar ‘zelfregulatie in het leerproces’.

20 januari 2022 van 12u tot 13u

Van studenten in het hoger onderwijs wordt verwacht dat ze hun eigen leren kunnen sturen en reguleren. De huidige transformatie richting blended en digitale onderwijsvormen legt de nadruk nog sterker op het zelfregulerend vermogen van studenten. Toch hebben zij het vaak moeilijk om het eigen leerproces op adequate wijze te reguleren. De vele interpretaties van het concept ‘zelfregulatie’ die in de praktijk gangbaar zijn, maken het voor docenten dan weer moeilijk om de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden mee te ondersteunen.

In dit webinar gaan we dieper in op de componenten van zelfregulerend leren en staan we stil bij manieren om de regulatievaardigheden van studenten in het hoger onderwijs te stimuleren. Onderzoekbevindingen worden vertaald naar meer concrete richtlijnen en aandachtspunten.

Liesje De Backer en Katelijn Vanrobaeys gidsen ons doorheen het webinar. Liesje De Backer doctoreerde aan de UGent op onderzoek naar regulatieprocessen binnen collaboratief leren (peer tutoring) in het hoger onderwijs. Zij werkt op dit moment bij de dienst onderwijs van Howest. Katelijn Vanrobaeys is eveneens verbonden aan Howest. Zij focust zich op zelfregulatie, reflectie, leren in de breedste zin van het woord... kortom alles wat kan bijdragen tot de groei en bloei van mensen in het algemeen en van jonge mensen in het bijzonder.

Schrijf je hier in voor het webinar.


  • 2021-12-14 16:21:01
De HogereZeevaartschool treedt vanaf het academiejaar 2021-2022 toe tot LNO². Hierdoorzijn alle Vlaamse universiteiten en hogescholen lid van LNO². Vorigacademiejaar maakte LNO² onder voorzitterschap van UGent een doorstart met eennieuwe structuur en een vast secretariaat verzorgd door VLUHR KZ. Ditacademiejaar wil LNO² deze nieuwe structuur consolideren. LUCA School of Artsneemt het voorzitterschap van UGent over.
  • 2021-09-14 13:40:53

LNO² webinar: de toekomst van het hoger onderwijs post-corona

15 juni van 12u tot 13u met gastspreker Dirk Van Damme

LNO² nodigt je uit op haar eerste webinar op dinsdag 15 juni van 12u tot 13u.
Onderwijsexpert Dirk van Damme schetst de toekomst van het hoger onderwijs post-corona.

Covid-19 was een gamechanger op het vlak van online en blended onderwijs. Ook de aandacht voor levenslang leren en werkplekleren dwingen ons om ons aanbod, onze werk- en evaluatievormen en zelfs onze erkenning van competenties te herdenken. Tijdens het webinar geeft voormalig hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO, Dirk Van Damme, ons een blik op de impact van covid-19 op hoger onderwijs. Vanuit een internationale invalshoek buigt hij zich onder meer over de vraag of de steeds stijgende participatie in het hoger onderwijs zal afvlakken en beschouwt hij de evolutie op de arbeidsmarkt, de waarde van een hoger onderwijskwalificatie en de mogelijke erosie van diploma’s.

Schrijf in voor dit webinar

De inschrijving is gratis. Nadien ontvang je een link voor het online evenement.

  • 2021-06-03 20:07:55

De gezamenlijke studiedag van LNO² en het Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs kon in 2020 niet doorgaan door de coronapandemie. Die pandemie zorgde ervoor dat het hele onderwijslandschap een drastische gedaanteverandering onderging. Online en blended onderwijs werden gemeengoed, en lesgevers moesten daardoor halsoverkop hun vakken herontwerpen. Meer dan ooit ontstond de noodzaak aan onderwijsondersteuning om in die omstandigheden een krachtige leeromgeving te behouden en verder uit te bouwen. De basisprincipes van een goede didactiek blijven daarbij essentieel, maar de klemtoon ligt net iets meer op talige en digitale vaardigheden. Denk maar aan het belang van een heldere communicatie, een duidelijke structuur, interactieve werkvormen, enz. Onderwijs- en taal(beleids)ondersteuners kunnen lesgevers dan ook elk vanuit hun eigen expertise en/of samen een houvast bieden

Op 27 mei 2021 kijken LNO² en FTHO door de multifocale bril en gaan op zoek naar inspirerende voorbeelden van krachtige leeromgevingen in deze nieuwe tijden, of die nu online, on campus of hybride gecreëerd worden. Die goede praktijken tonen we op een studiedag met een focus op toekomstgericht onderwijs en nieuwe vormen van ondersteuning. Noteer alvast de datum in je agenda. De uitnodiging met het programma volgt later.

  • 2021-01-20 17:20:04