Wat zijn onderwijsondersteuners?

Een onderwijsondersteuner faciliteert het proces dat gericht is op de ontwikkeling van de 'learning and teaching capacity' van opleidingen binnen een hoger onderwijsinstelling.

Onderwijsondersteuners dragen hiertoe op verschillende wijzen bij:

 • Zij plaatsen (het belang van) kwaliteitsvol onderwijs op de agenda

 • Zij ontwikkelen deze kwaliteit via initiatieven vanuit verschillende, op elkaar afgestemde, invalshoeken, nl. beleid, ondersteuning en onderzoek

 • Zij bestuderen en onderzoeken onderwijsondersteuning in het hoger onderwijs

Concreet kan deze ondersteuning bestaan uit onderwijskundige vorming, coaching, intervisie, meewerken in onderwijscommissies/programmacommissies, meewerken in beleidsgeoriënteerde organen e.d. zowel op niveau van de instelling, een faculteit, opleiding en/of individuele docent.

Doelstellingen

LNO² streeft drie doelen na:

 1. De professionalisering van onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs;

 2. het ontwikkelen van hun professionele identiteit;

 3. de kwaliteitsontwikkeling in het hoger onderwijs.

Activiteiten

Om bovenvermelde doelstellingen te bereiken, organiseert LNO² jaarlijks een congres en stuurt zij verschillende Special Interest Groups (SIGs) aan om expertise-uitwisseling te stimuleren.

Organisatie

LNO² vraagt geen lidgeld. Dit betekent dat elke hoger onderwijsinstelling kan deelnemen aan de activiteiten, georganiseerd door een SIG of door LNO² overkoepelend. Voor het congres wordt wel een deelnameprijs gevraagd.

Jaarlijks wisselt de stuurgroep en het voorzitterschap.

Voor academiejaar 2018-2019 zijn de volgende instellingen lid van de coördinerende stuurgroep:

 • UCLL (Lies Wijnants, Anne Van Schoor): voorzitter 2018-2019

 • Vives (Delphine Wante, Patricia Waerniers)

 • AP (Lieze Van Dessel, Pieter Depessemier)

 • UGent (Annelies Vanderbeke, Steven Van Luchene)

Contact

Lies Wijnants en Anne Van Schoor

lno2@info.be

Tel. 016375734 of 0497615439


Jaarverslagen

 • 2018-11-28 14:34:51