• 9u15u - 9u45 Onthaal en welkom door Marc Vandewalle
  • 9u45 - 11u00 In de sofa (Aula)
  • 11u15 - 12u30 Sessieronde 1
A UCLL Gedifferentieerd aanleren van schriftelijke vaardigheden bij instromende studenten in een hybride leeromgeving. Dave Gelders, Eva Brattinga & Jeroen Thys (max. 25 deelnemers) In een proefproject ontwierpen we een meer uitdagende leeromgeving voor het opleidingsonderdeel ‘Schriftelijke en informatievaardigheden’; daarin werden aangepaste leerpaden aan twee profielgroepen aangeboden (OF1 PBa Sociale readaptatiewetenschappen). Doel: de werktijd voor studenten en docenten efficiënter inzetten met substantiële tijd voor ‘leren leren’ en meer en betere feedback. We schetsen (a) de nood en urgentie van dit initiatief, (b) onze werkwijze als ontwerpteam en (c) welke lessen we trekken op basis van de eerste run van dit project en de bevraging bij de studenten.
B CVO Sociale School Heverlee De kracht van het modulaire, flexibele, praktijkgerichte graduaat op maat Mike Doms & Hilde Van den Bussche (max. 25 deelnemers) We blijven in deze workshop dichtbij onze didactische graduaatsaanpak en nemen je mee in onze ‘wie, wat, waar, waarom, hoe’. We maken dit alles concreet aan de hand van één opleidingsprogramma in ons aanbod (sociaal-cultureel werk). Samen met jou denken we na over hoe deze aanpak ook kan werken voor 18-jarige zalm-instromers. Welke tips en adviezen neem je zelf mee en geef je ons?
C UCLL Naar een hoger studierendement binnen de opleiding BLT via een nieuw curriculum en de ABCE-proef Ellen Martens (max. 25 deelnemers) De opleiding biomedische laboratoriumtechnologie van UCLL wil inzetten op een hoger studierendement d.m.v.
1) een nieuwe onderwijsorganisatie
2) het aanbieden van inhouden en vaardigheden op niveau 6
3) Een opleidingsspecifieke oriënteringsproef die een reëel beeld schept van de opleiding en inzicht geeft in de inhouden en het verwachte verwerkingsniveau. Deze proef kadert in het project ABCE-proef waarbij opleidingsspecifieke oriënteringsinstrumenten ontwikkeld werden voor professionele STEM-opleidingen.
In deze lezing nemen we jullie mee in ons verhaal en is er nadien ruimte voor vragen en uitwisseling.
D KU Leuven Hoe kunnen MOOC’s ons onderwijs versterken? Elke Van der Stappen & Lien Castelein (max. 25 deelnemers) Al zorgen MOOC’s niet voor het vervangen van universiteiten door online programma’s zoals voorspeld bij de start van het MOOC-verhaal, het is duidelijk dat MOOC’s de komende jaren niet weg te denken zijn uit de KU Leuven en bij uitbreiding het hele hoger onderwijslandschap. Voortbouwend op de ervaring die KU Leuven sinds 2015 opdeed met MOOC’s, wordt er in deze sessie nagedacht over de mogelijkheden maar ook valkuilen die MOOC’s met zich meebrengen voor het Vlaamse Hoger Onderwijs.
E (volzet) AP Leren interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs door zelfgestuurd leren in hybride leeromgevingen Reinhilde Lenaerts (max. 10 deelnemers) AP startte in het departement GW (Ergotherapie) dit academiejaar met het inrichten van een hybride leeromgeving waarin zelfregulerend geleerd wordt om als (toekomstige) onderwijsprofessional interprofessioneel samen te werken aan kwaliteitsvol inclusief onderwijs. Tijdens de presentatie wordt een beeld geschetst van de keuzes, participanten (studenten vanuit verscheidene opleidingen, lesgevers en professionals), draaiboeken, de eerste resultaten en noodzakelijke bijsturing, maar ook van dromen.
F (volzet) SIG Onderwijs-techno-logie Activeren en blenden voor de student anno 2020 Bram Pynoo (VUB) & NN (UGent) (max. 25 deelnemers) Universiteiten worden, mede door de steeds grotere groep niet-traditionele studenten, aangezet om na te denken over andere onderwijsvormen. Vanuit de SIG Onderwijstechnologie stellen we het ACTIVO-project van de UGent voor, die inzet op het faciliteren van activerend onderwijs op opleidingsniveau. Daarnaast stellen we de ontwikkeling van blended trajecten binnen de lerarenopleiding en nieuwe educatieve master voor van de VUB, met daaraan gekoppeld het werken met de nieuwe leeromgeving Canvas. Beide initiatieven worden ondersteund vanuit centrale onderwijsondersteuners.
G (volzet) UGent Authentiek toetsen is geïntegreerd toetsen... maar hoe? Wies Allemeersch, Anne Magherman & Leen Aper (max. 25 deelnemers) In authentiek onderwijs is het belangrijk dat kennis, vaardigheden en attitudes op een geïntegreerde wijze aangeboden en getoetst worden. De faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de UGent werkte hiervoor een theoretisch kader uit. Daarbij werden laagdrempelige initiatieven tot geïntegreerd lesgeven en evalueren in kaart gebracht waarmee lesgevers concreet aan de slag kunnen.
H Arteveldehogeschool en CVO KISP Curriculum voor zij-instromers van de educatieve graduaatsopleiding Femke Dierickx, Joke Hurtekant & Sara Claerhout (max. 25 deelnemers) De educatieve graduaatsopleiding aan Arteveldehogeschool werd uitgetekend in samenwerking met PCVO Het Perspectief en volwassenenonderwijs KISP. In deze presentatie zoomen we in op de visie en het curriculum waarin de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1999; 2002) als referentiekader richting gaf.
I TM Highway to HILL: noodzakelijke stappen en handvaten voor curriculumontwikkeling Kirsten Vandermeulen (max. 25 deelnemers) De opleiding Toegepaste psychologie ontwierp een nieuw curriculum met aandacht voor de zeven bouwstenen van High Impact Learning that Lasts. We starten met een presentatie van onze route en obstakels vanaf de prille start tot vandaag. Nadien gaan we graag in overleg aan de hand van jullie en onze vragen.
J TM 4C/ ID – uitbouwen van werkplekleren binnen de graduaatsopleidingen Sarah Schildermans (max. 25 deelnemers) Het 4C/ID model zorgt voor een praktijkgericht kader voor de nieuwe onderwijsvisie op de graduaatsopleidingen. De focus op “Whole-task” benadering van reële en authentieke beroepstaken geeft de opleidingen een nieuw instrumentarium om alle stakeholders te ondersteunen in deze nieuwe context. Hoe implementeren we dit bij Thomas More?
K VIVES VKS niveau overschrijdend werken via simulatie Christof Patyn & Lana Glorieux (max. 25 deelnemers) In deze sessie delen we ervaringen met het interdisciplinaire en VKS-niveau overschrijdend werken binnen het simulatie-onderwijs in de opleiding verpleegkunde / vroedkunde. Ook de studenten zelf komen aan het woord. Er wordt ingegaan op succesverhalen en kritische succesfactoren, maar ook op de valkuilen om op deze manier te werken. Het betreft een samenwerking tussen HBO5 studenten verpleegkunde (niveau 5) samen met studenten bachelor verpleegkunde, bachelor sociaal-agogisch werk (VKS niveau 6) en artsen in opleiding (VKS niveau 7).
L ODISEE Naar een volledig nieuw curriculum in de bacheloropleiding verpleegkunde. Kathy Pletinckx, Elise Vanhoucke, Leen Van Wiele & Wouter Coussement (max. 25 deelnemers) Uitgangspunten, aanpak, successen en werkpunten van de implementatie van een volledig vernieuwde onderwijsaanpak en curriculumvernieuwing in de bacheloropleiding verpleegkunde worden gepresenteerd als concreet voorbeeld van de missie en visie 2027 van de Odisee hogeschool.
  • 12u30- 13u15u Lunch
  • 13u15 - 14u45 Ronde tafels

De Ronde Tafels zullen zowel ingevuld worden door voorstellen vanuit de abstracts als door vragen van de deelnemers (maximum 20 ronde tafels in totaal).

De Ronde Tafels vinden plaats in een grote open ruimte met tafels van ongeveer 10 personen.

Deelnemers kunnen op het moment zelf een keuze maken uit een Ronde Tafel naar keuze, en indien gewenst wisselen van tafel.

  • 14u45- 16u Sessieronde 2
A NHL Stenden University of Applied Sciences, Nederland Pains en Gains in Flexibilisering: ervaringen in het flexibiliseringsproces van ruim 40 Associate degree en bachelors Nina Spithost & Anouk Voogd (max. 25 deelnemers) In deze sessie worden enige ervaringen toegelicht van NHL Stenden in het flexibiliseringsproces van ruim 40 programma’s van Associate degree en bachelors. Naast een presentatie over de opgedane kennis en ervaringen, in deze sessie ook een korte eerste verkenning voor de deelnemers in flexibilisering van de éigen programma’s.
B Howest Onderwijsinnovaties voor graduaatsopleidingen (flipping the classroom) Nico Van den Abeele (max. 25 deelnemers) Graduaatsopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor. Lesgeven aan die doelgroep veronderstelt dus een aanpak tussen die twee niveaus. Deze presentatie biedt een model dat flipping the classroom als methodiek hanteert om tot effectieve binnenklasdifferentiatie te komen bij deze nieuwe doelgroep.
C UCLL Anderstalige Nieuwkomers voorbereiden op een succesvol traject in Hoger onderwijs Bie Strypens & Femke Vanderelst (max. 25 deelnemers) In IVAN (Intensief Voorbereidingsjaar voor Anderstalige Nieuwkomers) verwerven nieuwkomers niet alleen taal maar ook vaardigheden als voorbereiding op een succesvolle studiecarrière. In deze workshop delen wij niet alleen onze ervaring met taalverwerving en trajectbegeleiding maar ook wat het betekent om te werken met deze boeiende maar niet-evidente, diverse groep studenten: kansen en knelpunten van een voorbereidingstraject.
D KU Leuven VIVES ABC design: aan de slag met OPO (re)design! Rebecca Resseler, KU Leuven
Lies Demeulenaere, VIVES
Sylke Vandercruysse, VIVES (max. 25 deelnemers)
In deze sessie delen Hogeschool VIVES en KU Leuven hun ervaringen met ABC design: een hands-on workshop waarin docenten in team hun OPO of opleiding (her)ontwerpen in de vorm van een visueel ‘storyboard’. Deze methodiek helpt docenten om heel concreet aan de slag te gaan met blended leren. Er wordt vertrokken van 6 leeractiviteiten die studenten idealiter stellen, om vervolgens te bekijken welke werk- en evaluatievormen men kan selecteren om deze activiteiten uit te lokken en te toetsen. De meerwaarde van de workshop zit in de dialoog die ontstaat over de ideale set van leeractiviteiten voor een OPO of opleiding om studenten actief aan het werk te zetten en de manier waarop teamleden best ondersteund kunnen worden. Al doende ontdek je zelf de kracht van deze workshop.
E VIVES Onderwijs voor interdisciplinair samenwerken. Een kader voor praktijkvoorbeelden uit VIVES Elien Sabbe, David Wemel, Wouter Vandekerckhove, Sabine Lamote & Hanne Vrijsen (max. 25 deelnemers) Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden stellen we in deze sessie het VIVES-kader over onderwijs gericht op interdisciplinair samenwerken voor. Het kader is een praktische tool voor onderwijsondersteuners om interdisciplinariteit van een opleiding, een opleidingsfase of een opleidingsonderdeel in kaart te brengen en biedt handvaten om die verder uit te bouwen.
F UCLL HOGENT Blended learning in hoger onderwijs: randvoorwaarden en onderwijsprofessionalisering Hadewych Delbaere, UCLL
Robin Stevens, Liesbet Gevaert
Sofie Vandroemme, HOGENT (max. 25 deelnemers)
UCLL zoemt in op de randvoorwaarden om blended learning te ontwikkelen op het niveau van de individuele opleidingsonderdelen, de opleiding en de hogeschool. HOGENT staat stil bij het professionaliseren van lectoren om met blended learning hun opleidingsonderdelen te laten vormgeven op een meer efficiënte en effectieve manier, rekening houdend met de diversiteit van de studentenpopulatie. Er is ruimte voor ervaringsuitwisseling onder deelnemers over de uitrol en ondersteuning van blended learning. Samen gaan we op zoek naar het praktijkgericht onderzoeken van het effect van het implementeren van blended learning.
G SIG evalueren Alle geheimen rond peer assessment en peer feedback ontrafeld, of toch een ferm stukje ervan. Stijn Van Achter, VUB
Elien Sabbe, UGent
Lotte De Mol (max. 25 deelnemers)
Als een opleiding ervoor kiest om studenten meer verantwoordelijkheid te geven en ze meer te betrekken bij het onderwijsleerproces, dan dient dat ook gereflecteerd te zijn in de gekozen evaluatievormen. Peer assessment en peer feedback zijn daar mooie voorbeelden van. Het is één van de krachtigste evaluatievormen die een lesgever in de toolbox heeft zitten, maar tegelijk ook één van de gevaarlijkste. In deze sessie bieden we de nodige tips om veilig te navigeren tussen de mogelijke valkuilen van deze evaluatievormen.
H SIG Professionalisering Een Babylonische spraakverwarring? Kansen en knelpunten bij het vinden van een gedeelde taal tussen graduaatsopleidingen en hogescholen. Anneleen Verckens, Goedele Verhaeghe, Pieter Depessemier, Delphine Wante (max. 25 deelnemers) Vier hogescholen presenteren een facet i.v.m. de integratie van de graduaatsopleidingen, vanuit de vaststelling dat er heel wat ‘spraakverwarring’ moest opgelost worden om een vlotte inkanteling mogelijk te maken. Deze spraakverwarring situeert zich op diverse domeinen: curriculumontwikkeling, professionalisering, kwaliteitszorg, onderwijsaanpak, … Na de presentaties is er ruimte voor discussie en verdere uitwisseling.
I Howest High impact learning aan de hand van twee praktijkcases. Katelijn Vanrobaeys & Griet Lust (max. 25 deelnemers) Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd op welke manier onderwijsinnovatie werd gerealiseerd in de bacheloropleidingen te Kortrijk. In dialoog tussen dienst onderwijs en de opleidingen werden twee projecten opgestart die studenten moeten brengen tot probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit, zelfregulatie en samenwerking. We gebruiken de bouwstenen binnen het high impact learning model als kapstok om de presentatie op te bouwen.
J KU Leuven Competent in engagement: het wat en hoe van service-learning Maaike Mottart (max. 25 deelnemers) Service-learners: wie zijn ze, wat doen ze, waarom doen ze het én vooral wat leren ze? Service-learning vraagt een andere manier van onderwijs dan we (en met ons de docenten) gewoon zijn. Het is dan ook cruciaal om de docenten die de overstap willen maken naar een service-learning vak voldoende te ondersteunen in de vormgeving en concrete uitwerking ervan. In het tweede deel van de sessie zoomen we dieper in op hoe de service-learning ondersteuning en begeleiding concreet vorm krijgt aan KU Leuven. We lichten toe welke keuzes we gemaakt hebben, wat de rol van de onderwijsondersteuners hierbij is en welke concrete service-learning vakken we lopen hebben.
K ODISEE MyTalentCompass: van student tot startende werknemer: Met Kompas grensoverschrijdend en levenslang leren Steven Vanmol & Johan De Wilde (max. 25 deelnemers) ‘MyTalentcompass’ (MTC) is een reflectie- en leerinstrument met bijhorende begeleidingspraktijk dat in verschillende opleidingen en werkvelden kan gebruikt worden. In deze workshop maken de deelnemers kennis met het theoretisch kader en het prototype van de tool en het coachingsluik, inclusief oefening, reflectie en gedachtewisseling erover.
L UCLL Geïntegreerd lesgeven en evalueren in de opleiding verpleegkunde: Succesfactoren, valkuilen en good practices. Ingrid Moldenaers, Astrid Paenhuys, Veerle Remans & Marlies Baeten (max. 25 deelnemers) De opleiding verpleegkunde aan UCLL maakt in haar curriculum gebruik van grote, geïntegreerde opleidingsonderdelen. Tijdens deze sessie stelt de opleiding haar curriculum en enkele good practices van geïntegreerd lesgeven en evalueren voor. De opleiding licht toe hoe ze in de toekomst nog sterker een integratie van leerinhouden wil realiseren en kijkt uit naar jullie feedback.
M KDG Make it Stick: effectieve leerstrategieën Nadra Beyram & Aaike Mechelinck (max. 25 deelnemers) KdG’s Make it Stick-project zet in op het verweven van leerstrategieën in lessen. Het kernidee is: “When the mind has to work, learning sticks better”. Via een Canvascursus trachten we de toolkit met tips & tricks te visualiseren. Make It Stick dient om beter in te spelen op de metacognitieve vaardigheden van o.a. ‘nieuwe’ en dus alle studenten.
  • 16u - Receptie met slotwoord

Presentaties