Congres donderdag 1 juni 2017

Proactief aan de slag met curriculumontwikkeling

Informatie

Onze samenleving evolueert razendsnel. Dat betekent dat we jongeren moeten opleiden voor jobs die vandaag nog niet bestaan. Afgestudeerden moeten enerzijds beschikken over een stevige basis aan vakkennis. Anderzijds moeten ze ook blijk geven van sterke analytische, reflectieve en algemene sleutelcompetenties om deze basis blijvend te actualiseren.

Tot de zogenaamde competenties van de toekomst behoren onder andere mediawijsheid, interculturele competenties, global awareness, multidisciplinair werken en ondernemingszin. Die competenties succesvol inbouwen in de curricula, stelt onze opleidingen voor een grote uitdaging. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderwijsondersteuners.


Het LNO2-congres 2017 handelt niet over deze competenties an sich maar wil een antwoord bieden op twee kernvragen:

- Hoe overtuig je docenten om met een bril op de toekomst te kijken naar hun onderwijsaanpak, leerresultaten, evaluatie …?

- Wat zijn de kansen en mogelijkheden om deze aanpak succesvol én duurzaam in te bedden in een curriculum?


Oproep proposals voor een workshop/ poster en presentatie op dit congres voor onderwijsondersteuners. We hopen dat jullie bijdrage ons congres kan versterken. Voorstellen kunnen tegen 14 februari 2017 ingediend worden bij delphine.wante@vives.beProgramma

9.30u–10.00u: Onthaal

10.00u-10.10u: Verwelkoming door prof. dr. Jean-Michel Rigo, vicerector onderwijs, UHasselt

10.10u-11.00u: Keynote ‘Kwaliteitszorg en evidence based innovatief onderwijs’ door dr. Mariska Knol, zelfstandig onderwijskundig adviseur/trainer, onderzoeker: onderwijzen en leren in hoger onderwijs

11.05u-12.05u: Parallelsessies voormiddag

 • Kwaliteitszorg in eigen regie Het zelfevaluatierapport als instrument voor onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling in het hoger beroepsonderwijs. (Mark Verbeke en Tine Lievrouw, CVO KSIP)

  De centra voor volwassenenonderwijs die hoger beroepsonderwijs aanbieden dienden midden mei 2016 een zelfevaluatierapport in, in samenwerkingsverband met de hogescholen. De workshop deelt de ervaringen van dit kwaliteitszorgproces mee en nodigt de deelnemers uit om tips&tricks actief uit te wisselen.

 • Evaluatie Competentiegericht evalueren: hoe pakken we dat aan? (Kristof Vermeiren, UHasselt)

  Binnen deze discussieworkshop maken deelnemers kennis met de recentste modellen en principes van competentiegericht evalueren (o.a. competence assessment programs (CAP’s), programmatic assessment, edumetrische kwaliteitscriteria, evaluatietools…). Ook debat en leren van elkaars ervaringen krijgen binnen deze workshop zeker hun plaats.

 • Onderwijsinnovatie en kwaliteitsdenken Faciliteren van (onderzoek naar) onderwijsinnovatie. (Jan Velghe, UGent)

  Sinds 2008 krijgen alle faculteiten van de Universiteit Gent jaarlijks een bedrag om te spenderen aan onderwijsinnovatie. In deze sessie wordt beschreven hoe de Universiteit Gent met eigen centrale financiële middelen onderwijsinnovatie en onderzoek naar deze innovaties stimuleert binnen de verschillende faculteiten.

 • Onderwijsinnovatie en kwaliteitsdenken Onderwijsondersteuning en kwaliteitszorgondersteuning verenigd, waarom een noodzaak? Een casus adhv proces van curriculumhervorming. (Karen Baert, Alexandra Danneels en Liesbet Gevaert, HoGent)

  Bij HoGent worden onderwijsondersteuning en kwaliteitszorgondersteuning als vanzelfsprekend verenigd binnen één directie en één onderwijs(kwaliteit)ondersteuner. Die ondersteuner begeeft zich echter te midden van opvattingen en vooroordelen over kwaliteitszorg. Hoe kunnen we een samenspel tussen kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling creëren? In deze sessie proberen we de noodzaak ervan te benadrukken a.d.h.v. wetenschappelijke inzichten en een casus over curriculumvorming.

12.10u-13.40u: Lunch

13.40u-14.40u: Parallelsessies namiddag reeks 1

Opgelet!

Indien u in de namiddag voor 1 van onderstaande sessies kiest, dan kiest u zowel in reeks 1 als in reeks 2 (in de namiddag) voor dezelfde sessie. Dit zijn sessies die de volledige 2 uur in beslag nemen.

 • Evaluatie De SIG evalueren goes classic: giscorrecties in Vlaanderen.

 • Onderwijsinnovatie en kwaliteitsdenken Kwaliteitscultuur: enkel de taak van de kwaliteitscoördinator?

 • Kwaliteitszorg in eigen regie Symposium: Eigen regie, welke instrumenten nodig?

 • Postersessie

  • Drie verzamelmethodes studiebelasting.(Tine Lievrouw,CVO KISP)

   Het is een uitdaging om de studielast effectief en efficiënt te laten registreren door alle studenten. Op basis van praktijkonderzoek werden drie methodes geselecteerd en uitgetest in de specifieke lerarenopleiding van een centrum voor volwassenenonderwijs. De drie methodes werden vergeleken op verschillende items. De poster vat de bevindingen samen.

  • ICT-designteam Kunst en Cultuur – Street Art Gent.(Cato De Baets en Evelien Flamez, CVO KISP)

   In deze sessie wordt het proces van het vormgeven, bijsturen, evalueren en dissemineren van het ICT-Design Team Kunst en Cultuur – Street Art Gent (opgericht om de ICT-competenties van lerarenopleiders te verhogen) voorgesteld. Daarbij is er aandacht voor de sterktes en uitdagingen van het project.

  • Leerlijnen als handvat bij verandering in kwaliteitsdenken. (Lotte De Mol, UHasselt)

   Bij hervorming van de bachelor biomedische wetenschappen focuste de onderwijskundige ondersteuning sterk op de implementatie van leerlijnen. Docenten hadden veel vragen en onzekerheden bij de noodzaak en uitwerking van de leerlijnen. Uiteindelijk hielpen de leerlijnen het groeiende besef ‘dat een kwaliteitsvolle opleiding de verzameling van kwaliteitsvolle opleidingsonderdelen overstijgt’, te versterken en in praktijk om te zetten.

 • Evaluatie

  De SIG evalueren goes classic: giscorrecties in Vlaanderen. Giscorrecties bij meerkeuzevragen. Welke zijn er, hoe werken ze en wat moeten we kiezen?(Stijn Van Achter & sprekers uit hogescholen en universiteiten)

  Tijdens deze sessie gaan we onderzoeken hoe verschillende docenten, opleidingen, departementen, faculteiten en instellingen omgaan met meerkeuzevragen en gokkans. We gaan op zoek naar een antwoord op volgende vragen:

  Welke systemen bestaan er en worden er gebruikt in Vlaanderen?

  Wat zijn de voor- en nadelen van elk systeem?

  Hoe past dit gegeven binnen het evaluatiebeleid?

  Ondanks de specificiteit en verdiepende thema van de sessie zal, zoals het de huisstijl van deze SIG Evalueren past, de drempel laag zijn en is input uit het publiek zoals altijd meer dan welkom.

 • Onderwijsinnovatie en kwaliteitsdenken

  Kwaliteitscultuur: enkel de taak van de kwaliteitscoördinator? (Lies Van Winkel, Erasmushogeschool Brussel en Lieze Van Dessel, AP Hogeschool, SIG kwaliteitsontwikkeling)

  In deze interactieve workshop wordt aangeven hoe belangrijk de rol van de onderwijsondersteuner kan zijn in het bijdragen tot de kwaliteitscultuur van een instelling. Vanuit de SIG Kwaliteitsontwikkeling wordt een belangrijke nood en meerwaarde aangegeven van een tandem tussen de kwaliteitscoördinator en de onderwijsondersteuner.

  Er komen kaders en instrumenten aan bod die onderwijsondersteuners en ook kwaliteitszorgmedewerkers kunnen ondersteunen bij het faciliteren van een goede kwaliteitscultuur.

 • Evaluatie

  Persoonlijk ontwikkelings- en reflectieportfolio: een zinvol instrument om reflectie en arbeidsmarktgerichtheid te stimuleren in menswetenschappelijke opleidingen.(Matthias Bunneghem en Karen Van Eylen, KU Leuven)

  In deze presentatie willen we een persoonlijk ontwikkelings- en reflectieportfolio op maat van academische menswetenschappelijke opleidingen voorstellen, als antwoord op de spanning tussen de academische opleiding en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

  We beogen het uitwisselen van ervaringen en bespreken (bestaande en gewenste) alternatieven. Een specifiek aandachtspunt betreft vraagstukken en hindernissen bij de implementatie.

 • Kwaliteitszorg in eigen regie

  Symposium: Eigen regie, welke instrumenten nodig?

  Draai geen rondjes, maar maak de sprong.(Michel Maricau en Delphine Wante, VIVES)

  Wat zijn mogelijke instrumenten om opleidingen uit te dagen zichzelf te overstijgen? De hogeschool VIVES ambieert kwaliteitsvol onderwijs voor studenten. Elke opleiding bewaakt de basiskwaliteit volgens de methodiek van de PDCA-cirkel bijvoorbeeld via een werking met jaarplannen. Op bepaalde momenten verwachten wij van opleidingen om even buiten de dagdagelijkse werking te stappen en zich kritisch te buigen over de lopende onderwijsprocessen.

  In deze workshop stimuleren we interactie tussen de deelnemers over instrumenten om opleidingen aan te zetten deze sprong te maken en aan onderwijsinnovatie te doen. Het model van dubbele loop- reflectie wordt uitgediept om dit proces te illustreren.

  We presenteren vanuit drie invalshoeken een aantal instrumenten om dit te ondersteunen. Deze drie invalshoeken worden telkens geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Een zoektocht naar kwaliteit: tussen verbetering en verantwoording.(Kristien Dieussaert, Elien Vanleeuw en Stefan Oeyen, UCLL)

  In deze bijdrage lichten we twee elementen uit het geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem van UCLL toe, namelijk het proces van beleidsplanning en thematische kwaliteitsbewaking. Vanuit ervaringen van opleidingen reflecteren we of hiermee de vooropgestelde uitgangspunten (vertrekken van autonomie en waardering, samenwerking, aandacht voor kwaliteitsverbetering en bewaking, continue kwaliteitsverbetering,…) waarmaken.

  QuaeTheo: een instrument voor de uitbouw van een systematische kwaliteitszorgmethodiek. (Lies Blieck en Veerle Hulpiau, KU Leuven)

  De discussie over de opschorting van opleidingsvisitaties heeft de Faculteit Geneeskunde gestimuleerd om een eigen kwaliteitszorgmethodiek “QuaeTheo” uit te werken en te implementeren. Er werden indicatoren en criteria geïdentificeerd waaraan een kwaliteitsvolle opleiding dient te voldoen. Het kader biedt de opleiding een basis voor het uitvoeren van een sterkte-zwakte analyse en input voor een opleidingsplan.

14.40u-14.45u: Lokalenwissel

14.45u-15.45u: Parallelsessies namiddag reeks 2

 • Evaluatie

  De SIG evalueren goes classic: giscorrecties in Vlaanderen. Giscorrecties bij meerkeuzevragen. Welke zijn er, hoe werken ze en wat moeten we kiezen?(vervolg)

 • Onderwijsinnovatie en kwaliteitsdenken

  Kwaliteitscultuur: enkel de taak van de kwaliteitscoördinator? (vervolg)

 • Kwaliteitszorg in eigen regie

  Symposium: Eigen regie, welke instrumenten nodig? (vervolg)

  • Draai geen rondjes, maar maak de sprong.

  • Een zoektocht naar kwaliteit: tussen verbetering en verantwoording

  • QuaeTheo: een instrument voor de uitbouw van een systematische kwaliteitszorgmethodiek.

 • Onderwijsinnovatie en kwaliteitsdenken

  Lemo als tool ter ondersteuning van een kwaliteitsvolle leercoaching. (Herman Van de Mosselaer en Gert Vanthournout, AP Hogeschool)

  Het belang van leercoaching vooral in het eerste jaar H.O. krijgt vertalingen in kwaliteitscriteria als bijv. docenten maken voldoende tijd voor leercoaching zodat studenten hun leerproces steeds meer gericht in handen nemen. Het Lemo-instrument geeft zich op leerstijl- en motivatiekenmerken aan studenten, maar ook aan studiebegeleiders en docenten. Onderzoekers van AP brengen verslag uit van onderzoeksacties met als doel om de Lemo nog beter in te zetten bij leercoaching van studenten.

 • Onderwijsinnovatie en kwaliteitsdenken

  Renderen onze professionaliseringsinitiatieven? Een kritische kijk op methoden en technieken. (SIG professionalisering)

  In deze workshop focussen we op mogelijke manieren om professionalisering effectief te laten zijn en staan we stil bij wat die effecten kunnen inhouden. We gaan, samen met de deelnemers, op zoek naar professionalisering die werkt én niet werkt. Als inspiratie gebruiken we hiervoor de eigen praktijk en (onderzoeks)literatuur.

15.45u-16.15u: Roundup

LNO² game: onderwijsontwikkeling met een knipoog

16.15u-16.20u: Afronding

16.20u-17.00u: Netwerkreceptie

 • 2016-12-13 13:56:18